KAM NA VÝLET / Technické zajímavosti

Strojovna na Dole Michal.
Na Dole Michal můžete na vlastní kůži okusit, jaký byl život horníků
Strojovna na Dole Michal. 
Autor / zdroj foto: dul-michal.cz

Národní kulturní památka Důl Michal / Ostrava-Michálkovice

Po ukončení těžby v tomto černouhelném hlubinném dole zůstal zachován komplex povrchových budov z let 1912 až 1915. Tři návštěvnické okruhy zahrnují expozice v administrativní budově, těžní budovu, strojovnu s původními elektrickými stroji a dalšími zajímavostmi.

Cesta havíře do práce
Cesta havíře do práce je základním okruhem, kterým havíř musel projít do práce, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí.

Součástí základního okruhu je návštěva expozic jako první pomoc, dispečinku, nahlédnutí do ředitelny, kanceláře důlních měřičů nebo geologů.

V řetízkových šatnách a koupelnách nebo v cechovně mohou být instalovány výstavy, které lze po prohlídce navštívit zdarma. 

Cesta havíře do práce a zázemí
Cesta havíře do práce a zázemí zahrnuje místa, kterými havíř musel projít, kde obdržel potřebné vybavení a výstroj. Prochází se řetízkovou šatnou, administrativní budovou přes lampovnu spojovacím mostem do těžní budovy, kde havíři nastupovali do těžních klecí. Z těžní budovy pokračuje prohlídka strojovny s původními elektrickými stroji z let 1912 až 1915. Po prohlídce se pokračuje do kotelny k parnímu stroji z roku 1893.

Součástí velkého okruhu je návštěva expozic jako první pomoc, dispečinku, nahlédnutí do ředitelny, kanceláře důlních měřičů nebo geologů. Prohlídka těžní budovy a strojovny.

Na závěr bývá uveden do chodu parní stroj, který je v kotelně. V řetízkových šatnách a koupelnách nebo v cechovně mohou být instalovány výstavy, které lze po prohlídce navštívit. 

Venkovní prohlídka a Merkur
Venkovní prohlídka areálu a budov s návštěvou portálu štoly, staré rozvodny s modely a hernou se stavebnicí Merkur. Možné vyzkoušet si sestavení základních prvků nebo jednoduchých modelů, procvičování jemné motoriky prstů a technického uvažování.

Procházka areálem Dolu Michal dává přehled o rozsahu staveb a jejich využití. Následuje Peterská halda, štola k jámě Petr a prohlídka staré rozvodny. 

Noční prohlídka
Noční prohlídka je prováděná v mimořádných termínech nebo podle zájmu návštěvníků. Noční prohlídku Důl Michal zabezpečuje jen pro skupiny 8 a více osob.

Jako správní havíři obdržíte známku, přilbu, lampu a sebezáchranný přístroj. Musíte počítat s větší fyzickou zátěží. Projdete kousek cesty s výstrojí k těžní kleci, do strojovny a zpět.

Noční prohlídky probíhají v Dolu Michal pouze za tmy, začátek prohlídky je stanoven na půlhodinu před setměním.
Cesta havíře s praktickou ukázkou výstroje, prohlídka těžní budovy a strojovny za světel havířské lampy.

Není vhodné pro děti do 6 let, držitelé průkazu ZTP/P a průvodci ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let. 

Vstup do areálu Dolu Michal
Vstup do areálu Dolu Michal se netýká placených prohlídek s průvodcem. Vstupné je placeno např. při návštěvě výstav, individuální venkovní prohlídky areálu a podobně. 

Více informací včetně provozní doby jednotlivých expozic a cen vstupného najdete na webu www.dul-michal.cz


Historie Dolu Michal
Nejstarší historie dolu Michal je spojena se snahou tehdejšího rakouského státu podporovat uhelné hornictví jako nezbytný předpoklad rozvoje průmyslu. V roce 1842 položil tzv. montánní erár v Michálkovicích kruhové privilegované kutiště a o rok později v něm začal hloubit dvě jámy. Prvá z nich, jáma Ferdinand, zanikla v 80. letech 19. století.  Druhá jáma byla nazvána jámou Michal podle zesnulého c. k. dvorního rady Michaela Layera. V roce 1856, kdy důlní podnikání ve státní režii vykazovala značné ztráty, koupila důl společnost Severní dráhy Ferdinandovy, která postavila a provozovala železnici vedoucí z Vídně přes Ostravu k polským solným dolům. Ve vlastnictví této společnosti zůstal důl Michal až do znárodnění v roce 1945, kdy byl začleněn do koncernu Ostravsko-karvinské kamenouhelné doly, n. p. V roce 1946 byl důl přejmenován podle sociálně demokratického poslance rakouského říšského sněmu Petra Cingra. Od té doby se název několikrát změnil.
V rámci prováděné restrukturalizace těžkého průmyslu důl Petr Cingr ukončil ke 30. květnu 1993 těžbu. Poslední klec vyjela na záložním těžním stroji 2. června 1994. V roce 1995 bylo dokončeno zasypání těžní jámy. Ještě v průběhu útlumových prací, v roce 1994, převzalo celý areál Ministerstvo kultury České republiky, které zde zřídilo Průmyslové muzeum v Ostravě, které v roce 2000 zaniklo. Ministerstvo kultury České republiky předalo areál dolu Památkovému ústavu. V současné době je Důl Michal spravován Územní památkovou správou v Kroměříži.
Za dobu své existence prošel Důl Michal postupným technickým a stavebním vývojem. Významným mezníkem se stal rok 1862, kdy byl důl připojen na báňskou dráhu, která umožnila plynulou expedici vytěženého uhlí. První velká přestavba proběhla pravděpodobně v roce 1870. Po zborcení vrchní části jámového stvolu musela být znovu vystavěna jámová budova, strojovna a kotelna. Další rekonstrukce následovala v letech 1913 až 1915, kdy byl Důl Michal zcela přestavěn, aby zde mohla být soustředěna těžba z okolních menších dolů. Koncentrace těžby byla provázena zaváděním elektrického pohonu na místo stávajících parních strojů. Architektonické a provozní řešení Dolu Michal, vybudované podle vzoru významného architekta Františka Fialy, žáka vídeňské školy Otto Wagnera, mělo pravděpodobně zdůraznit ekonomické a technické postavení společnosti Severní dráhy Ferdinandovy v ostravsko-karvinském revíru.
V roce 1916 se zde vytěžilo 383 400 tun uhlí. Vlastní těžní jáma byla hluboká 671 m a uhlí se dobývalo v 17 slojích o mocnosti 50 až 200 cm z hloubky až 960 m. Kapacita šaten a koupelen byla při přestavbě projektována pro 1512 horníků. V průběhu doby počet zaměstnanců značně kolísal a například v druhé polovině 20. století převyšoval dvojnásobně původně plánovaný stav.
Další rekonstrukce, které následovaly ve dvacátých, čtyřicátých a na přelomu padesátých a šedesátých let se týkaly uhelného prádla, nakládky uhlí a výstavby nové rozvodny. Díky těmto omezeným stavebním úpravám zůstal areál dolu Michal od své přestavby dokončené v roce 1915, prakticky bez podstatnějších změn a představuje jedinečný provozní, technický a architektonický celek. Po ukončení provozu bylo záměrem památkové péče zachovat celý areál v jeho původní podobě tak, jako by lidé, kteří zde pracovali, právě včera odešli a zanechali vše na svém místě včetně špinavých stěn, ohmataného zábradlí, ošlapaných schodů a oprýskaných nátěrů. V žádném případě zde nebyla snaha cokoli vylepšovat nebo zkrášlovat.

Autor / zdroj: -red-

Partneři

Aguglia
Aktivní dítě
Maminčino koření
IP Polná
WWW design
hanakservis
Vitakraft
Koyo Bearings Česká republika s.r.o.